Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Program mieszkaniowy

 1. Opis danych dostępnych na stronie
 2. Wyszukiwanie ofert nieruchomości Gminy Wrocław w ramach Programu Mieszkaniowego »
 3. Założenia Programu mieszkaniowego
 4. Możliwość współfinansowania infrastruktury technicznej
 5. Lokalne rozwiązania odbioru i oczyszczania ścieków – osiedlowe pompownie i oczyszczalnie

Opis danych dostępnych na stronie

Strona internetowa Programu mieszkaniowego działa w ramach serwisu www.bip.um.wroc.pl Aktywna mapa treści graficznych - „Mapa programu mieszkaniowego” - należy do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia. Mapa umożliwia przeglądanie danych, których włączanie i wyłączanie możliwe jest w zlokalizowanym z lewej strony rozwijanym panelu legendy.

Dostępne są tu treści następujących warstw tematycznych:

Część opisowa zawiera szczegółowe objaśnienia idei i znaczenia prowadzonych działań realizujących Program mieszkaniowy, a także określa cel i zakres przedsięwzięcia.
Wymienione i opisane zostały działania wymagające udziału wyłącznie przedstawicieli Miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., a także takie, w których uczestniczyć mogą również podmioty zewnętrzne.

Na stronie przedstawiono podstawę prawną oraz możliwości współpracy podmiotów zewnętrznych z przedstawicielami Miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w zakresie realizacji infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Opisano szczegółowe zasady współpracy stron uczestniczących oraz udostępniono do pobrania pliki dokumentów, wymagane do zawarcia stosownych umów.
Ponieważ możliwości współfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej dotyczą również obszarów nie objętych działaniami Programu mieszkaniowego, na stronie umieszczono łącze do aktywnej mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W części opisującej działania wymagające udziału wyłącznie przedstawicieli Miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. udostępniono mapę obszarów i terenów objętych Programem mieszkaniowym poprzez aktywne łącze do mapy „Program Mieszkaniowy”.

Założenia Programu mieszkaniowego

Intensywne przemiany ekonomiczne i gospodarcze, mające miejsce we Wrocławiu w ostatnich latach, spowodowały wzrost zapotrzebowania na nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Realizując oczekiwania mieszkańców i inwestorów miasto podjęło działania mające na celu przygotowanie szerokiej i urozmaiconej oferty terenów dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Zamierzeniem przedsięwzięcia było uruchomienie atrakcyjnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w różnych rejonach miasta. Przewidziano różnorodne oferty, umożliwiające zaspokojenie rozmaitych potrzeb i oczekiwań mieszkaniowych. Oferty objęły zarówno tereny stanowiące własność gminy jak i tereny będące we władaniu innych podmiotów. O atrakcyjności wyznaczonych terenów decydowały m.in.: możliwość szybkiego ich uruchomienia, zróżnicowanie ofert pod względem typu i charakteru planowanej zabudowy oraz rozrzucenie lokalizacji poszczególnych terenów w układzie całego miasta. W ramach Programu przygotowania ofert terenów pod zabudowę mieszkaniową przewidziano uruchomienie terenów mieszkaniowych dla około 120 000 mieszkańców.

W ramach przygotowania terenów pod zabudowę mieszkaniową realizowane są następujące działania:

W dniu dzisiejszym przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jest wciąż realizowane. Analiza związana z wyznaczaniem terenów pod zabudowę mieszkaniową nie jest zakończona.
Obecnie trwają prace polegające na monitoringu przebiegu prac związanych z przygotowaniem i realizacją zabudowy na wyznaczonych terenach oraz wytypowaniu nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, których wcześniej, ze względu na różne uwarunkowania urbanistyczne, nie można było włączyć do obszarów przygotowywanych pod zabudowę mieszkaniową. Wraz z upływem czasu i zmian realiów inwestycyjnych konieczna jest również korekta w zakresie kosztów związanych z realizacją sieci infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej. Ocenić można, że przedsięwzięcie przynosi wymierne efekty. Poprzez intensywne działania mające na celu szybkie uruchamianie wytypowanych terenów, udostępniane są nowe tereny inwestycyjne.

Możliwość współfinansowania infrastruktury technicznej

Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Wrocławia napotyka na problemy związane z brakiem sieci uzbrojenia podziemnego oraz infrastruktury drogowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów realizujących zabudowę mieszkaniową Gmina Wrocław oraz MPWiK Sp. z o.o. przygotowały program umożliwiający współfinansowanie sieci wod-kan oraz wspólną realizację i współfinansowanie infrastruktury drogowej.
Powyższa oferta współpracy obejmuje obszary miasta, w których w Studium zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zabudowę mieszkaniową.
Mapa ze szczegółowymi ustaleniami Studium

W ramach programu można wyodrębnić:

Działania wymagające udziału przedstawicieli Miasta, MPWiK Sp. z o.o. oraz podmiotu zewnętrznego.

Realizacja infrastruktury drogowej.

Szczegóły współpracy przy budowie infrastruktury drogowej opisuje Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4862/08 z dnia 26.11.2008 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4390/08 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowych oraz zagospodarowania terenów gminnych przy udziale Gminy oraz Podmiotu Zewnętrznego.

 1. Cel i zakres: realizacja dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych (współpraca nie obejmuje dróg wewnętrznych) obsługujących nowobudowane osiedla mieszkaniowe
 2. Podmiot zewnętrzny: podmiot realizujący zabudowę mieszkaniową przy drodze publicznej objętej wnioskiem, bądź zarządzający istniejącą zabudową, sąsiadującą z działką gminną objętą wnioskiem.
 3. zasady współpracy - proces inwestycyjny prowadzony jest przez Miasto przy udziale finansowym Podmiotu Zewnętrznego
 4. warunki ubiegania się:
  - złożenie wniosku na stosownym formularzu
  - opracowanie dokumentację projektowej przez wnioskodawcę we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. warunki wprowadzenia zadania do planów inwestycyjnych Gminy:
  - złożenie kompletu wymaganych dokumentów
  - pozytywna opinia Kolegium Prezydenta
 6. Maksymalna wysokość udziału finansowego Gminy: 50% wartości zweryfikowanego przez Gminę kosztorysu inwestorskiego
 7. Osoby do kontaktów:
  Wioletta Witkowska tel. 071/ 777- 89-80,
  Joanna Kuszkowska tel. 071/ 777-73-15,
  Marta Ścigała tel. 071/777-88-93
Pliki do pobrania:

Realizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Szczegóły współpracy przy budowie infrastruktury wod-kan opisuje Wyciąg z Zasad odpłatnego przekazywania na rzecz MPWIK S.A. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nowobudowanych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Wrocław »

 1. Cel i zakres: realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 2. Inwestor: osoba prawna lub fizyczna realizująca budowę sieci
 3. formy współpracy:
  - proces inwestycyjny prowadzony jest przez Inwestora
 4. warunki ubiegania się:
  - złożenie wniosku na stosownym formularzu przed rozpoczęciem realizacji robót przez Inwestora
  - opracowanie dokumentacji projektowej  przez inwestora we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy MPWiK oraz zapłaty za przekazywane sieci:
  - uzgodnienie i zatwierdzenie przez MPWiK dokumentacji projektowej sieci oraz kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez inwestora
  - zawarcie umowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
  - wywiązanie się Inwestora z zapisów umownych
 6. Wysokość udziału finansowego MPWiK: przedstawia szczegółowo Załącznik nr 4 i 5 do Zasad przekazywania na rzecz MPWiK Sp. z o.o. sieci
 7. Osoby do kontaktów:
  Łukasz Reizer, tel. 071/340-95-65
Pliki do pobrania:

Działania wymagające udziału przedstawicieli Miasta i MPWiK Sp. z o.o.

W celu przyspieszenia przygotowania terenów mieszkaniowych w wybranych obszarach Wrocławia Gmina wspólnie z MPWiK realizuje Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo.

W ramach programu realizowane są n/w prace przygotowawcze:

Program obejmuje obszary i tereny udostępnione na mapie WPSIP jako warstwa Program Mieszkaniowy .

Lista obszarów programu mieszkaniowego (.pdf).

Opracowane w ramach Programu koncepcje drogowe ze strefowaniem sieci:
Nazwa opracowania autor rok
Koncepcja drogowa wraz ze strefowaniem uzbrojenia dla zespołu urbanistycznego Krzyki Południe „KEZM-BUD” 2008
Koncepcja drogowa wraz ze strefowaniem uzbrojenia dla osiedla Złotniki „HAL-SAN” 2007
Koncepcja drogowa wraz ze strefowaniem uzbrojenia dla osiedla Leśnica „Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia 2008
Koncepcja drogowa wraz ze strefowaniem uzbrojenia dla osiedla Stabłowice Stare I i III Pracownia Projektowa „BESKO” s.c. 2007

Ww. dokumentacje dostępne są do wglądu i wykorzystania w Wydziale Inżynierii Miejskiej, ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 415.

Dodatkowo Prezydent Wrocławia podpisał Zarządzenie nr 3562/08 z dnia 05.06.2008 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Planowane do realizacji magistralne sieci wodociągowo - kanalizacyjne.
Obszar Szczegółowa lokalizacja
Nowe Żerniki Budowa magistrali wodociągowej w Łączniku Stabłowickim
Nowe Żerniki Budowa magistrali wodociągowej w Łączniku Żernickim
Nowe Żerniki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów we Wrocławiu
Żerniki A Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przedniej we Wrocławiu

Lokalne rozwiązania odbioru i oczyszczania ścieków – osiedlowe pompownie i oczyszczalnie

Lokalne rozwiązania odbioru i oczyszczania ścieków – osiedlowe pompownie i oczyszczalnie (.pdf - 2,3 MB).