Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy. Zapisy Studium... mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium... są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Projekt nowego Studium Wrocławia

Projekt nowego Studium obecnie jest w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.
Nowością w Studium jest podział miasta na 101 jednostek urbanistycznych. Każda z nich posiada indywidualną kartę mającą na celu zwiększenie czytelności dokumentu i powiązanie jego tekstowych zapisów z graficznymi. W późniejszych etapach udostępniania Studium planujemy zaprezentować kolejne narzędzia jeszcze bardziej ułatwiające odkrywanie jego ustaleń i zapisów.

Po więcej informacji na temat procesu powstawania Studium zapraszamy na stronę www.zaplanuj.wroclaw.pl

Mapa studium

Przejdź do interaktywnej mapy projektu Studium

Legendy wszystkich warstw projektu Studium dostępne są w lewym panelu aplikacji mapowej w module "Legenda - Studium".

Rysunki projektu studium

Poniżej można pobrać rysunki projektu nowego Studium. Są one wzbogacone w stosunku do rysunków prezentowanych na naszej interaktywnej mapie o zbliżenie na obszar centrum oraz schematy dotyczące każdego z tematów.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Poniżej mozna pobrać prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Pobierz komplet materiałów projektu Studium (zip, 989 MB)

Pobierz komplet materiałów projektu Studium, pomniejszona wersja z kompresją JPG (zip, 451 MB)


Poprzednie wersje projektu Studium

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2010r.

Mapa studium

Przejdź do interaktywnej mapy Studium

Legendy wszystkich warstw Studium dostępne są w lewym panelu aplikacji mapowej w module "Legenda".

Przeczytaj tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1467/10)

Rysunek 1. Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów stanowi inwentaryzację urbanistyczną miasta, obrazuje czynniki i przesłanki mające znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki przestrzennej, wynikające z obecnego i przewidywanego występowania obiektywnych zjawisk, np. cech fizjograficznych, zainwestowania terenu, stanu środowiska, własności terenu, tradycji planistycznej, czy też obowiązującego stanu prawnego.

Rysunek 1 do pobrania (plik pdf - 16 MB)
Rysunek 1 do pobrania (plik jpg - 18 MB) + plik georeferencji

Rysunek 2. Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego – kompozycja przestrzenna w ramach uwarunkowań przedstawia struktury przestrzenne wyodrębnione z otoczenia przez granice, układ geometryczny, obiekty oraz relacje ważności między nimi, zwane jednostkami kompozycyjnymi. Zabudowane tereny, które nie są jednostkami kompozycyjnymi uznano za obszar chaosu przestrzennego.
W ramach kierunków przedstawia miejsca i wnętrza uliczne, w których możliwe jest, po przeprowadzeniu starannych analiz i studiów, harmonijne wkomponowanie budynków wysokościowych, a także obszar ograniczenia kształtowania układu ulicznego, w którym zaleca się nie dopuszczać sytuowania wiaduktów i estakad drogowych.

Rysunek 2 do pobrania (plik pdf - 18 MB)
Rysunek 2 do pobrania (plik jpg - 20 MB) + plik georeferencji

Rysunek 3. Uwarunkowania – dziedzictwo kulturowe przedstawia obszary i obiekty posiadające wartość historyczną, w tym m. in. zespoły historycznej zabudowy, kompleksy zabudowy poprzemysłowej, dobra kultury współczesnej, zespoły parkowe, ogrodowe, sportowe, popałacowe i podworskie, parki, cmentarze, ulice, mosty.

Rysunek 3 do pobrania (plik pdf - 19 MB)
Rysunek 3 do pobrania (plik jpg - 21 MB) + plik georeferencji

Rysunek 4. Uwarunkowania – środowisko przyrodnicze przedstawia istniejące chronione tereny i obiekty, nowe obszary chronione jako uwarunkowania zewnętrzne (np. Natura 2000), obszary ograniczonego użytkowania, obszary o pogorszonych lub zdegradowanych warunkach zamieszkiwania, istniejące tereny zieleni, obszary wskazane do rekultywacji lub zagospodarowania.

Rysunek 4 do pobrania (plik pdf - 21 MB)
Rysunek 4 do pobrania (plik jpg - 24 MB) + plik georeferencji

Rysunek 5. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura pasmowa Wrocławia przedstawia usytuowane przemiennie względem siebie pasma mieszkalne i pasma aktywności gospodarczej, wyodrębnione skupiska osiedli i innych kompleksów zabudowy nazwane zespołami dzielnicowymi, a także ogólnomiejskie, wspierające centrum, dzielnicowe i handlowe ośrodki usługowe.

Rysunek 5 do pobrania (plik pdf - 2 MB)
Rysunek 5 do pobrania (plik jpg - 2 MB) + plik georeferencji

Rysunek 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno-przestrzenna przedstawia układ 19 typów zespołów urbanistycznych, czyli obszarów, które stanowią wyodręniające się całości funkcjonalno-przestrzenne lub odznaczają się jednorodnymi cechami zagospodarowania przestrzennego, granice obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszarów ograniczenia kształtowania obiektów handlu detalicznego, ośrodki usługowe, bieguny nauki i innowacji, elementy układu transportowego, formy ochrony przyrody, a także ochrony i kształtowania środowiska.

Rysunek 7. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – system transportowy przedstawia podstawowy układ sieci transportu samochodowego, zawierający autostrady, ulice ekspresowe, ulice klasy głównej ruchu przyspieszonego, głównej i zbiorczej; miejsca lokalizacji parkingów przesiadkowych w systemie Park & Ride; przebieg linii kolejowych, dworców i przystanków kolejowych, lotnisko i miejsca lokalizacji terminali lotniczych, miejsca lokalizacji portów i marin oraz alternatywne rezerwy dla nowego portu rzecznego.

Rysunek 7 do pobrania (plik pdf - 19 MB)
Rysunek 7 do pobrania (plik jpg - 17 MB) + plik georeferencji

Rysunek 8. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – transport publiczny przedstawia m. in. przebieg linii kolejowych i tramwajowych oraz planowane powiązania między nimi, miejsca lokalizacji terminali lotniczych, dworca autobusowego, dworców i przystanków kolejowych, parkingów, pętli tramwajowych, przystanków tramwaju wodnego.

Rysunek 8 do pobrania (plik pdf - 17 MB)
Rysunek 8 do pobrania (plik jpg - 16 MB) + plik georeferencji

Rysunek 9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – system tras rowerowych przedstawia przebieg tras rowerowych: EuroVelo, szlaku Odry, tras głównych, łączących wszystkie ważniejsze obszary miasta i główne węzły tras rowerowych, zbiorczych, łączących osiedla i inne ważne obszary z głównymi trasami rowerowymi oraz głównych rekreacyjnych, umożliwiających rekreację i sport rowerowy.

Rysunek 9 do pobrania (plik pdf - 17 MB)
Rysunek 9 do pobrania (plik jpg - 16 MB) + plik georeferencji

Rysunek 10. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ochrona i kształtowanie środowiska przedstawia system terenów zielonych i otwartych, który tworzą zespoły urbanistyczne zielone, nadrzeczne, rekreacyjne, cmentarne, kulturowe, a także parki skwery, zieleńce, wody powierzchniowe występujące w pozostałych zespołach urbanistycznych.

Rysunek 10 do pobrania (plik pdf - 24 MB)
Rysunek 10 do pobrania (plik jpg - 22 MB) + plik georeferencji

Rysunek 11. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ochrona dziedzictwa kulturowego przedstawia planowane strefy ochrony konserwatorskiej oraz obszary dziedzictwa kulturowego chronione na podstawie przepisów odrębnych, np. wpisane do rejestru zabytków lub chronione mocą ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rysunek 11 do pobrania (plik pdf - 19 MB)
Rysunek 11 do pobrania (plik jpg - 18 MB) + plik georeferencji

Rysunek 12. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia realizacyjne przedstawia obszary, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary, dla których planuje się takie plany sporządzić, obszary na których przewiduje się lokalizację inwestycji celu publicznego a także granice terenów zamkniętych.

Rysunek 12 do pobrania (plik pdf - 28 MB)
Rysunek 12 do pobrania (plik jpg - 26 MB) + plik georeferencji

Rysunek 13. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – obszary wymagające rehabilitacji przedstawia obszary wymagające materialnej renowacji obiektów, modernizacji, uzupełnienia, a także wymiany zabudowy i zagospodarowania.

Rysunek 13 do pobrania (plik pdf - 18 MB)
Rysunek 13 do pobrania (plik jpg - 17 MB) + plik georeferencji

Rysunek 14. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – kanalizacja przedstawia przebieg istniejących i planowanych przewodów kanalizacyjnych, miejsca lokalizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, przepompowni ścieków, planowanych do likwidacji lokalnych oczyszczalni ścieków, istniejące i projektowane pola irygacyjne, planowane rejony odprowadzania ścieków do kanalizacji Wrocławia, a także obszary intensywnie zabudowane i zagospodarowane skanalizowane lub wymagające skanalizowania.

Rysunek 14 do pobrania (plik pdf - 18 MB)
Rysunek 14 do pobrania (plik jpg - 20 MB) + plik georeferencji

Rysunek 15. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – wodociągi przedstawia przebieg istniejących i planowanych głównych przewodów wodociągowych, miejsca lokalizacji zakładów uzdatniania wody, pompowni wody, kierunki dostaw wody, a także obszary intensywnie zabudowane i zagospodarowane zwodociągowane lub wymagające zwodociągowania.

Rysunek 15 do pobrania (plik pdf - 18 MB)
Rysunek 15 do pobrania (plik jpg - 20 MB) + plik georeferencji

Rysunek 16. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ciepłownictwo przedstawia miejsca lokalizacji elektrociepłowni, ciepłowni powyżej 5 MW oraz przebieg przewodów ciepłowniczych.

Rysunek 16 do pobrania (plik pdf - 18 MB)
Rysunek 16 do pobrania (plik jpg - 20 MB) + plik georeferencji

Rysunek 17. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – elektroenergetyka przedstawia przebieg istniejących i planowanych napowietrznych i kablowych linii wysokiego i średniego napięcia, miejsca lokalizacji elektrociepłowni, głównych punktów zasilania oraz stacji transformatorowych.

Rysunek 17 do pobrania (plik pdf - 18 MB)
Rysunek 17 do pobrania (plik jpg - 20 MB) + plik georeferencji

Rysunek 18. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – gaz przedstawia przebieg istniejących i planowanych przewodów gazowych wysokiego, podwyższonego średniego i średniego ciśnienia, a także miejsca lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia, a także bazy paliwowej i planowanego rurociągu paliwowego wysokiego ciśnienia.

Rysunek 18 do pobrania (plik pdf - 17 MB)
Rysunek 18 do pobrania (plik jpg - 20 MB) + plik georeferencji

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2006 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium z 2006r. (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/3249/06)

rysunki Studium z 2006r.

Pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 1998 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/680/98)

rysunki Studium z 1998r.