Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Mapa przyrodnicza

Zawartość

Szczegółowa informacja o większości obiektów przyrodniczych widocznych na mapie jest dostępna po ich identyfikacji.

Przyroda w mieście

Gospodarka drzewostanem

Formy ochrony przyrody

Elementy systemu zieleni

Ochrona wód

Obszary specjalne

Formy ochrony przyrody

W art. 6 ustawy o ochronie przyrody określony został zamknięty katalog form, w których chroniona jest przyroda na terenie Polski.
Należą do nich:

Na terenie Wrocławia ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 1 park krajobrazowy, 6 obszarów Natura 2000, 3 użytki ekologiczne, oraz 111 pomników przyrody.

Parki krajobrazowe

Obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary natura 2000

– to obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Użytki ekologiczne

Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Wrocławia znajduje się 111 pomników przyrody, w skład których wchodzi 191 obiektów przyrodniczych, w tym dwa pomniki przyrody nieożywionej (grupa skamieniałych pni i pojedynczy skamieniały pień). Pozostałe obiekty to przede wszystkim pojedyncze drzewa ale także grupy drzew, aleje, a nawet pnącza. Wśród gatunków rodzimych dominują dęby szypułkowe (Quercus robur) - 94 okazy, cisy pospolite (Taxus baccata) - 10 okazów, wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) – 8 okazów, buki zwyczajne (Fagus sylvatica) – 6 okazów. Znaczny udział mają również gatunki obcego pochodzenia, przede wszystkim platany klonolistne (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – 26 okazów a także perełkowce japońskie (Sophora japonica) – 8 okazów, i miłorzęby dwuklapowe (Ginkgo biloba) – 6 okazów. Ochroną objęto również dwa olbrzymie okazy bluszczu pospolitego (Hedera helix).

Największe skupiska pomników przyrody znajdują się w Ogrodzie Botanicznym i Parku Szczytnickim. Pierwsze wrocławskie pomniki przyrody powołano orzeczeniami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 16 lutego 1953 r. Były to: grupa dębów szypułkowych przy ul. Różyckiego, dęby szypułkowe rosnące na wale Odry w pobliżu Ogrodu Zoologicznego, Dąb Dziadek przy ul. Kopernika i Dąb Piotra Własta przy ul. Wróblewskiego, grupa dębów w lesie Rędzińskim a także Dąb Jana Dzierżonia. Najnowszym pomnikiem przyrody jest platan klonolistny „Świadek” rosnący przy placu Jana Pawła II, ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r.

Pomniki przyrody na Mapie przyrodniczej posiadają swoje fotografie.
Pomnik przyrody należy zidentyfikować za pomocą narzędzia Ikona - Identyfikacja, a następnie kliknąć w miniaturę zdjęcia - zostanie otwarte na nowej karcie przeglądarki, w pełnej rozdzielczości.

Formatka identyfikacji