System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

PLANY MIEJSCOWE

Mapa MPZP - zawartość, obsługa

Ustalenia planów dotyczące przeznaczeń terenów

Oprócz obszarów i rysunków planów na mapie dostępna jest warstwa "Ustalenia planów" (domyślenie wyłączona).
Warstwa ta pokazuje ujednolicone w skali miasta przestrzenną reprezentację uproszczonych ustaleń planów zagospodarowania.

Uproszczone i szczegółowe informacje o przeznaczeniu terenu.

Po włączeniu warstwy "Ustalenia planów", można uzyskać szczegółowe informacje o ustaleniach przestrzennych dla wybranego terenu.
W tym celu należy dokonać jego identyfikacji (kliknięciu lewym klawiszem myszy w punkcie analizy).
Pojawi się formatka, na której należy wybrać "Tereny - uproszczona klasyfikacja przeznaczenia".

Formatka identyfikacji

Na kolejnej formatce znajduje się uproszczona, znormalizowana i jednolita dla całego obszaru Wrocławia klasyfikację przeznaczeń.

Formatka identyfikacji

Opis wybranych atrybutów ustaleń planów:

By wyświetlić zakładkę ze szczegółowym raportem o przeznaczeniu terenu należy kliknąć, znajdującą się na rozszerzonej formatce, ikonę Ikona identyfikacji

Wyświetli się zakładka z pełnym raportem o przeznaczeniach terenu; zawierająca takie dane jak:

Definicje przeznaczenia wywołuje się, najeżdżając na wybrane z listy przeznaczenie, kursorem myszy.

Zakładka - ustalenia mpzp

Ustalenia planów są także dostępne w postaci usług WMS/WFS.

Zbiór danych „Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” nie jest w formie i treści tożsamy ze zbiorem danych dotyczących tematu "Zagospodarowanie przestrzenne" dyrektywy INSPIRE, który jest udostępniony jako osobny zbiór wraz z usługami w formie i treści zgodnej z wymogami tej dyrektywy.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące zbioru "Ustalenia planów"

Zbiór danych zawiera przestrzenną reprezentację ustaleń oraz treści informacyjnych planów obowiązujących, wytworzoną na podstawie importu danych wektorowych lub wektoryzacji rastrów rysunków planów.
Warstwy te powstały w wyniku przetworzenia wybranych oryginalnych zapisów MPZP do ujednoliconej formy wektorowej. Z przyczyn formalno-technicznych nie są (i nie mogą być) przestrzennie i symbolicznie tożsame z oryginałami rysunków planów. Formalnym źródłem prawa pozostają oryginalne rastry planów miejscowych (w wypadku starszych planów), a w wypadku planów nowszych - załączniki, w formie plików pdf, do uchwał Rady Miejskiej.
Oryginały planów zostały w większości opracowane jako rysunki przeznaczone do prezentacji w formie papierowej. Mają: konkretną skalę prezentacji, ograniczenia dokładności (wynikające m.in. ze skończonej grubości kresek użytych na rysunku), specyficzną dla konkretnego planu symbolikę.
W konsekwencji jakość prezentowanych danych nie jest jednorodna. W tych częściach zasobu, które pochodzą z wektoryzacji rysunków starszych planów mogą pojawić się dane słabszej jakości (dokładności).
Prezentowane obiekty zostały sklasyfikowane w sposób umożliwiający ich przeglądanie w jednolitej symbolice dla wszystkich planów. Użyte oznaczenia graficzne nawiązują do tych stosowanych w rysunkach planów.

Instrukcja wyszukiwania MPZP

Moduł wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie MPZP po: fragmencie nazwy planu, numerze uchwały, adresie, działce geodezyjnej lub numerze porządkowym planu. Można też zawężać wyszukiwanie do wybranych kategorii planu lub czasu jego uchwalenia (z dokładnością do dnia, miesiąca, roku).

Niżej ilustracja formatki wyszukiwania w domyślnej zwiniętej formie (każde pole wyboru można rozwinąć strzałką).

Formatka wyszukiwania MPZP

Niżej ilustracja formatki po rozwinięciu wszystkich pól wyszukiwania.

Formatka wyszukiwania MPZP

Formatkę wyszukiwania można: rozwinąć na obszar mapy klikając Ikona powiększenia modułu funkcyjnego, zminimalizować do samego nagłówka klikając ikonę Ikona minimalizacji (formatka pozostanie wówczas łatwo dostępna na obszarze mapy ale nie będzie zasłaniała jej treści). Możemy też ponownie zwinąć ją do lewego panelu mapy klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego.

By przybliżyć się do obszaru wybranego planu należy kliknąć na odpowiednią pozycję na liście wyszukiwanych planów.
By wyświetlić rysunek planu należy kliknąć ikonę Pokaż/ukryj rysunek ( Pokaż/ukryj rysunek ). Pojawi się formatka pozwalająca na wybór rysunku planu ("Rysunek" - wyświetli tylko rysunek planu, "Legenda" wyświetli na tle mapy wyciętą legendę planu, "Oryginał" wyświetli całość mapy rysunku planu - ze wszystkimi godłami mapy, pieczątkami itd.)
Przed przeglądaniem rysunku MPZP zdecydowanie zalecamy wyłączenie warstwy "Obszary planów" (na lewym panelu mapy).

Identyfikacja oraz wyświetlanie danych o MPZP

Informacje i narzędzia do wyświetlania miejscowych planów zagospodarowania dostępne są też po ich bezpośrednim wskazaniu na mapie (identyfikacji).

Formatka identyfikacji MPZP

Opis narzędzi dostępnych po identyfikacji planu miejscowego

Ikona przybliżania - Przybliżenie do obszaru planu

Ikona - informacje dodatkowe - Informacje szczegółowe o planie i jego procedowaniu

Ikona - raport - Raport

Ikona - selekcja - Selekcja obszaru planu

Ikona - usuwanie selekcji - Usunięcie selekcji planu

Ikona - rastry - Wyświetlanie/wyłączenie rysunków planu ("Rysunek" - wyświetli tylko rysunek planu, "Legenda" wyświetli na tle mapy wyciętą legendę planu, "Oryginał" wyświetli całość mapy rysunku planu - ze wszystkimi godłami mapy, pieczątkami itd.)

Szczegółowe dane o MPZP wyświetla się w zakładce mapy po kliknięciu ikony identyfikacji Formatka identyfikacji MPZP

Zakładka informacje MPZP

Analizy ustaleń dla wybranych typów zagospodarowania

Prezentowane na mapach geoportalu Wrocławia „Analizy ustaleń” zostały przygotowane przez Dział Systemu Informacji Przestrzennej starannie i z maksymalną dokładnością, w oparciu o analizę definicji zawartych w części tekstowej planu miejscowego. Nie należy ich jednak traktować jako formalnych interpretacji zapisów planu miejscowego.
Jedyną formą oficjalnej interpretacji planu są wydane przez Wydział Architektury i Zabytków wypisy/wyrysy z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Grupa warstw "Analizy ustaleń: przeznaczenie terenu" prezentuje szereg predefiniowanych analiz ustaleń mpzp dla całego obszaru miasta:

Dane są aktualizowane na bieżąco.

Oznaczenia na mapie planów miejscowych

Nowości
Wnioski do projektów Ikona - wnioski do projektów

Więcej o procedurze i etapach sporzadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, możesz przeczytać tutaj.

Wyłożenia / Konsultacje społeczne Ikona - wyłożenia / konsultacje społeczne

Więcej o procedurze i etapach sporzadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, możesz przeczytać tutaj.

Zaskarżenia planów Ikona - zaskarżeniaIkona - zaskarżenia

Grupa danych zawierająca informacje dotyczących postępowań sądowych oraz rozstrzygnięć nadzorczych rozwarstwione na następujące stany: