Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Dane do pobrania i usługi

Poniżej prezentujemy zestawienie udostępnianych przez SIP usług i zbiorów danych. Kliknij w daną pozycję, by dowiedzieć się więcej na jej temat.

Zbiory danych mogą należeć do dwóch kategorii:

Zbiory danych:

nazwa dostęp
Ewidencja miejscowości ulic i adresów
Dane demograficzne Wrocławia 1998-2017
Granice osiedli Wrocławia
Przystanki autobusowe i tramwajowe
Wysokości budynków/budowli Wrocławia
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przetrzennego Wrocławia
Wody powierzchniowe
Planowane przeznaczenie terenu według klasyfikacji zgodnej z wymogami dyrektywy INSPIRE
Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przetrzennego Wrocławia - rastry
Podkładowa mapa Wrocławia
Dane o utrudnieniach w ruchu
Trasy rowerowe
Ortofotomapa 8bit RGB 5cm 2015
Zdjęcia ukośne 2015

Usługi:

nazwa rodzaj
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2015 WMS
Usługa przeglądania (WMS) mapy podstawowej WMS
Usługa pobierania (WFS) punktów adresowych i osi ulic WFS
Usługa pobierania (REST) danych adresowych Wrocławia REST
Usługa pobierania (WFS) danych o ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia WFS
Usługa przeglądania (WMS) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu WMS
Usługa pobierania (WFS) danych o przeznaczeniu terenów sklasyfikowanych wg. wymogów dyrektywy INSPIRE WFS
Usługa przeglądania (WMS) danych o przeznaczeniu terenów sklasyfikowanych wg. wymogów dyrektywy INSPIRE WMS
Usługa wyszukiwania (CSW) dla tematu zagospodarowanie przestrzenne CSW

Narzędzia:

Poniższe narzędzia zostały wykonane przez zespół SIP i udostępnione do szerszego wykorzystania. Kliknij w wybraną pozycję by dowiedzieć się więcej na jej temat.

nazwa
Narzędzie do wyszukiwania ulic i adresów w ESRI ArcGIS
Narzędzie do konwersji danych z systemu SEWIK

Metadane INSPIRE

Serwis metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych i usług związanych z tematem zagospodarowanie przestrzenne pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie metadanych.
Udostępnione metadane zgodne są z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. U. UEL Nr 326 z dnia 04.12.2008 r.)

Przejdź do serwisu metadanych

Zasady udostępniania danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej

Zasady działania Systemu Informacji Przestrzennej oraz zasady udostępniania danych przestrzennych określa zarządzenie nr 4746/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wrocławia.