Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Systemu Informacji Przestrzennej: https://geoportal.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Treść wstawiona za pomocą CSS nie jest odczytywana przez niektóre czytniki ekranu i nie jest dostępna dla osób wyłączających arkusze stylów.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
  Od lutego 2020 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.
 3. Czasami występuje brak odstępu między atrybutami.
 4. Niektóre linki nie posiadają podkreślenia.
 5. Nie wszystkie obrazki posiadają nazwę lub tekst alternatywny, niekiedy sąsiadujące grafiki posiadają ten sam tekst alternatywny.
 6. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 7. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 8. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 9. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
 10. Obrazy SVG nie są obsługiwane przez starsze przeglądarki.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Oświadczenie poddano przeglądowi w dniu: 2023-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Lewandowska: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 777 76 77.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10

ul. Bernardyńska 5

ul. Hubska 8-16

ul. Kuźnicza 43/45

ul. Kuźnicza 56

ul. Kotlarska 41

przejście Żelaźnicze 1

Rynek 13

Rynek Ratusz 7-9

Sukiennice 10

Sukiennice 8, 9

ul. Świdnicka 53

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

al. Marcina Kromera 44

pl. Nowy Targ 1-8

ul. Pawła Włodkowica 20

ul. Komuny Paryskiej 39-41

ul. Legnicka 58, Centrum Handlowe Magnolia Park (CH Magnolia Park),

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.