System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

RUCH CIĘŻAROWY

Informacje ogólne

Mapa ograniczeń tonażowych (ruch ciężarowy) powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz firm prowadzących działalność na terenie Wrocławia, w celu wskazania możliwości dojazdu zgodnie z polityką transportową miasta.

Organem odpowiedzialnym za zatwierdzenie projektów organizacji ruchu jest Wydział Inżynierii Miejskiej – Dział Zarządzania Ruchem.

Organem odpowiedzialnym za wdrożenie organizacji ruchu – wyniesienie w teren, nadzór i utrzymanie elementów pasa drogowego (konserwacja, naprawa itp.) – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – Dział Eksploatacji Oznakowania.

Zawartość

Mapa zawiera oznakowanie ORD (organizacji ruchu docelowego/stałego) ograniczeń tonażowych obowiązujących na terenie miasta wraz z odstępstwami.

Mapa jest przedstawiona w możliwie realistyczny sposób, ze wskazaniem przybliżonej lokalizacji znaku oraz orientacją. Tabliczki pod znakami wyświetlają się w sposób umożliwiający przeczytanie i są „doklejone” do znaku, którego dotyczy odstępstwo.

Po kliknięciu na konkretny znak, jest możliwość odczytania szczegółów danego znaku drogowego (wartość znaku i symbol znaku) jak również wyświetlenia zdjęcia znaku.

Warstwy

Aplikacja zawiera mapę bazową (domyślnie ortofotomapa wraz z nazwami ulic) oraz oznakowanie ograniczeń tonażowych wyrażonych znakami: B-5 (3,5t), B-5 (9t), B-5 (12t), B-5 (18t), B-16, B-18.

W przypadku konieczności wjazdu do Wrocławia pod znak B-5 18t w innym przedziale czasowym niż wyznaczone w organizacji ruchu i w przypadkach uzasadnionych (nie jednorazowych) jest możliwe ubieganie się o zezwolenie na wjazd poza wyznaczonymi przedziałami czasowymi - procedura znajduje się w odnośniku poniżej:
Zasady wjazdu do Wrocławia pojazdów ciężarowych powyżej 18 t DMC

Pozostałe strefy ograniczeń tonażowych:
Strefa 18 ton
Strefa 9 ton i 12 ton

Nie ma możliwości uzyskania odstępstwa od pozostałych znaków B-5 (9t, 12t, 3,5t).

Oznaczenia na mapie

Reguły aktualizacji mapy ograniczeń tonażowych

Dane o obowiązującym oznakowaniu ograniczeń tonażowych są aktualizowane na bieżąco, zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORD oraz po wyniesieniu oznakowania w teren.

Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie może być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych.