Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Demografia

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Kartografów Polskich przyznało naszej "Mapie Demograficznej" tytuł "Internetowej Mapy Roku 2013 im. Krzysztofa Buczkowskiego"

Zgodnie z komunikatem stowarzyszenia "Mapa Demograficzna" Wyróżnia się przede wszystkim syntetycznym, przejrzystym ujęciem graficznym tematu głównego i wyważonym doborem treści referencyjnej."

Komunikat na stronie Stowarzyszenia Kartografów Polskich wraz z uzasadnieniem i prezentacją pozostałych map zgłoszonych do konkursu

Demograficzna mapa Wrocławia została zaprojektowana i wykonana w całości przez pracowników Działu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

1. Zawartość i funkcje mapy demograficznej

W ramach serwisu interaktywnego prezentujemy obecnie mapę gęstości zaludnienia w rejonach statystycznych Wrocławia, rozwarstwioną na poszczególne lata (od 1998 do 2019).
Na podstawie zameldowań na pobyt stały, stan na 31 grudnia danego roku. Domyślnie prezentowany jest stan z roku 2019.
Podkład mapy (budynki, ulice, adresy) pokazywane są według stanu aktualnego, zamaldowania w adresach wg. danych na konkretny rok.

Poszczególne lata dostępne są za pomocą suwaka wyświetlanego domyślnie na obszarze mapy, który pozwala na płynne przechodzenie (z użyciem półprzezroczystości) pomiędzy rocznikami. (Płynność przechodzenie pomiędzy latami uzyskuje się po przejściu całego zakresu suwaka, dla wybranego obszaru mapy.)

Suwak
(Suwak można w każdej chwili przesunąć na dowolny obszar aplikacji mapowej.)

Dodatkowo można wyświetlić szczegółowe dane dotyczące demografii każdego z rejonów statystycznych takie jak: ogólna liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia (osoby/km 2), struktura wiekowa - dane wyświetlane poprzez identyfikację dotyczą wyłącznie roku 2019.
W tym celu należy kliknąć ikonę identyfikacji Ikona identyfikacji (wyświetlaną na pasku ikon mapy lub po kliknięciu prawego klawisza myszy) a następnie kliknąć wybrany rejon statystyczny.
Identyfikacja rejonu statystycznego
Zastosowany podział obejmuje grupy w wieku (w latach): 0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-18, 19-24, 25-34, 35-44, 45-59 (kobiety) i 45-64 (mężczyźni), 60-79 (kobiety), 65 -79 (mężczyźni) oraz od 80 lat.
Wykonywanie raportów z wielu wybranych rejonów statystycznych jest możliwe za pomocą narzędzi selekcji i raportowania

Informacje o gęstości zamieszkania jest także dostępna w formie prezentacji, na której została zwizualizowana w nieco odmiennej, niż na mapie interaktywnej, formie (lata 1998 - 2016)

Gęstość zamieszkania

2 - Rozmieszczenie mieszkańców: w podziale na grupy wiekowe, intensywność udziału grup w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym - w rejonach urbanistycznych (lata 1998 - 2016)

Na podstawie zameldowań na pobyt stały, stan na 31 grudnia danego roku.

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym

Prezentacja udziału dzieci i młodzieży w populacji + podział na grupy wiekowe - w rejonach urbanistycznych (lata 1998 - 2016)

Grupy wiekowe

Prezentacja rozmieszczenie mieszkańców Wrocławia w grupach wiekowych + udział ludności w wieku poprodukcyjnym - w rejonach urbanistycznych (lata 1998 - 2016)

Zastosowano rozwarstwienie wiekowe wg grup ekonomicznych i edukacyjnych. Grupę w wieku produkcyjnym dodatkowo rozwarstwiono stosując granicę wieku mobilnego (45 lat), wyróżniając grupę w wieku studiów akademickich (19-24 lat) oraz grupę większej aktywności prorodzinnej (do wieku 35 lat). Rosnącą liczbowo grupę w wieku poprodukcyjnym również rozdzielono stosując granicę 80 lat.
Ostatecznie zastosowany podział obejmuje grupy w wieku (w latach): 0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-18, 19-24, 25-34, 35-44, 45-59 (kobiety) i 45-64 (mężczyźni), 60-79 (kobiety), 65 -79 (mężczyźni) oraz od 80 lat.

Dane dotyczące struktury wiekowej są dostępne wyłącznie dla roku 2016. Zestawienia będą uzupełnianie i aktualizowane.

3 - Ogólna liczba zameldowań stałych we Wrocławiu w poszczególnych latach (na dzień 31 grudnia danego roku)

4 - Dane demograficzne do pobrania

Dane demograficzne dostępne są do pobrania w postaci paczek (zip) plików shp oraz xls zawierających dane demograficzne wg. zameldowań, z podziałem na kolejne lata (1998-2019) i na kategorie wiekowe, zagregowane wg rejonów statystycznych oraz urbanistycznych »

Uwagi

Charakterystykę struktury demograficzno-przestrzennej oparto na wyciągu ze zanonimizowanej bazy zameldowań (PESEL) na pobyt stały mieszkańców Wrocławia dla stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Agregacja w jednostkach urbanistycznych odwołuje się do stosowanego od lat przez miejskie służby planistyczne podziału na jednostki bilansowe zbieranych danych dotyczących demografii i stanu zagospodarowania miasta. Obszary jednostek urbanistycznych nie zawsze są jednolite, jeśli idzie o typ zabudowy i charakter społeczności, ale możliwość odniesienia się do danych i analiz historycznych, dostępnych tylko w takim układzie, przemawia za zliczeniem i przedstawieniem kolejnych danych w tym podziale.