Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Mapa przyrodnicza

Zawartość

Szczegółowa informacja o większości obiektów przyrodniczych widocznych na mapie jest dostępna po ich identyfikacji.

Przyroda w mieście

Gospodarka drzewostanem

Formy ochrony przyrody

Elementy systemu zieleni

Ochrona wód

Obszary specjalne

Formy ochrony przyrody

W art. 6 ustawy o ochronie przyrody określony został zamknięty katalog form, w których chroniona jest przyroda na terenie Polski.
Należą do nich:

Na terenie Wrocławia ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 1 park krajobrazowy, 6 obszarów Natura 2000, 3 użytki ekologiczne, 1 zespół przyrodniczo – krajobrazowy oraz 109 pomników przyrody.

Parki krajobrazowe

Obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary natura 2000

– to obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Użytki ekologiczne

Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

– są to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Szczytnicki Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy - to śródmiejski obszar Wrocławia objęty ochroną indywidualną w formie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego, wprowadzoną uchwałą Nr XV/483/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za zespół przyrodniczo – krajobrazowy części śródmieścia we Wrocławiu w granicach wyznaczonych przez Starą Odrę od zachodu, Kanał Żeglowny od północy i północnego wschodu, od południa Kanał Opatowicki i rzekę Odrę, w celu potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz jego walorów estetycznych.

W skład zespołu wchodzą cenne obiekty, m.in: Park Szczytnicki, Ogród Zoologiczny, Ogród Roślin Leczniczych, tereny wokół Stadionu Olimpijskiego, kąpielisko „Morskie Oko” a także Biskupin wraz z wystawowym osiedlem WuWa. Obszar charakteryzuje się znacznym udziałem zieleni (ok. 50%), w przeważającej części objętej ochroną konserwatorską, składającej się w dużej mierze z cennych przyrodniczo egzemplarzy obcego pochodzenia, należących do prawdziwych osobliwości dendrologicznych.

Pomniki przyrody

- to pojedyncze okazy przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych. Obiekty uznawane za pomniki przyrody chronione są ze względu na szczególną wartość przyrodniczą jak wielkość, pokrój czy wiek, naukową, kulturową, historyczną lub estetyczną i krajobrazową.

Na terenie Wrocławia znajduje się 109 pomników przyrody, w skład których wchodzi 189 obiektów przyrodniczych, w tym dwa pomniki przyrody nieożywionej (grupa skamieniałych pni i pojedynczy skamieniały pień). Pozostałe obiekty to grupy drzew, aleje, pojedyncze drzewa i pnącza. Wśród gatunków rodzimych dominują dęby szypułkowe (Quercus robur) - 91 okazów, cisy pospolite (Taxus baccata) - 10 okazów, wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) – 8 okazów, buki zwyczajne (Fagus sylvatica) – 6 okazów. Znaczny udział mają również gatunki obcego pochodzenia, przede wszystkim platany klonolistne (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – 25 okazów a także perełkowce japońskie (Sophora japonica) – 8 okazów, i miłorzęby dwuklapowe (Ginkgo biloba) – 6 okazów. Ochroną objęto również dwa olbrzymie okazy bluszczu pospolitego (Hedera helix).

Największe skupiska pomników przyrody znajdują się w Ogrodzie Botanicznym i Parku Szczytnickim. Pierwsze pomniki przyrody powołano Orzeczeniami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 16 lutego 1953 r. Były to: grupa dębów szypułkowych (Quercus robur) przy ul. Różyckiego, dęby szypułkowe rosnące na wale Odry w pobliżu Ogrodu Zoologicznego, dąb „Dziadek” przy ul. Kopernika i dąb „Piotr Włost” przy ul. Wróblewskiego. Ostatnim z obiektów, uznanym za pomnik przyrody w 2013 r., jest platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) rosnący na terenie dawnego zespołu pałacowo – folwarcznego przy ul. Sołtysowickiej.

Pomniki przyrody na Mapie przyrodniczej posiadają swoje fotografie.
Pomnik przyrody należy zidentyfikować za pomocą narzędzia Ikona - Identyfikacja, a następnie kliknąć w miniaturę zdjęcia - zostanie otwarte na nowej karcie przeglądarki, w pełnej rozdzielczości.

Formatka identyfikacji