System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

POMOC I WYMAGANIA MAP SIP

Wymagania

Zdecydowanie zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer 9 lub 10, Firefox, Opera, Chrome.
Funkcja wydruku wymaga odblokowania w przeglądarce wyskakujących okien dla domeny gis.um.wroc.pl

Opis funkcji


Podstawowe narzędzia

Wybór serwisów mapowych

Listy serwisów mapowych do wyboru rozwija się po kliknięciu, widocznego na górnym pasku aplikacji mapowej przycisku "Inne mapy" (jak na widocznych niżej przykładach).

Widok domyślny
Przycisk - Inne mapy

Po rozwinięciu
Lista map

Obsługa warstw i grup warstw mapy
(moduł funkcyjny "Zawartość mapy, Serwisy, Legenda")

Warstwy i grupy warstw

Włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw mapy jest możliwe za pomocą narzędzia dostępnego na lewym panelu aplikacji mapowej > moduł "Zawartość mapy, Serwisy, Legenda".

Na mapie wyświetlane są tylko te warstwy, których widoczność została zaznaczona na wszystkich gałęziach drzewa warstw. Tak wiąc mimo że widoczność grup i podgrup jest domyślnie włączona, warstwy podgrupy zostaną (zazwyczaj) wyświetlone dopiero po ich rozwinięciu i włączeniu, jak na poniższym przykładzie.

Przykładowy widok drzewa warstw, domyślnie wszystkie grupy i podgrupy włączone.

Drzewo warstw

Jak widać po rozwinięciu grupy "Ochrona zdrowia", poszczególne warstwy są domyślnie odznaczone, ich wyświetlenie wymaga zaznaczenia.

Drzewo warstw

Ma naszych mapach prezentowane są dwa typy grup warstw.
Pierwszy z nich, oznaczone ikoną Ikona warstwy keszowanej, nie pozwalaja na selektywne wyświetlanie poszczególnych warstw grupy (ale warstwy tak udostępniane obsługuje się znacznie szybciej).
Drugi oznaczony ikoną Ikona warstwy niekeszowanej pozwalaja na swobodne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw mapy poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola.

Znak plus Ikona rozwinięcia pozwala na zwinięcie/rozwinięcie gałęzi drzewa warstw lub (jeśli znajduje się na ostatnim poziomie) na wyświetlenie symbolu legendy dla danej warstwy.

Warstwy niewidoczne w aktualanym zakresie skalowym mapy są lekko wyszarzone.

Jeśli chcemy jednym klikniąciem rozwinąć całość drzewa warstw możemy skorzystać z przycisku Rozwiń inf. o wszystkich warstwach
znajdującego się u góry modułu "Zawartość mapy, Serwisy, Legenda"

Możliwa jest zmiana kolejności grupy na drzewie warstw oraz zmiana stopnia jej przezroczystości (względem innych grup). Modyfikacje te wykonujemy klikając prawym klawiszem myszy na nazwie grupy. Pojawi się (widoczne niżej) okno wyboru funkcji
Przezroczystość i zmiana kolejności warstw
za pomocą którego możemy wykonać obie operacje. Przy czym kliknięcie przycisku "Przezroczystości" wywoła kolejne okno z odpowiednim suwakiem regulacyjnym
Przezroczystość i zmiana kolejności warstw.

Wyszystkie moduły funkcyjne mogą być wyświetlona jako osobne okno na mapie, poprzez kliknięcie ikony Ikona powiększenia modułu funkcyjnego znajdującej się w lewym górnym rogu modułu.
Powtórne zadokowanie do lewego panelu następuje po kliknięciu ikony Ikona dokowania modułu funkcyjnego, które wyświetli się w lewym górnym rogu tak rozwiniętego okna.

Legenda

Legendę mapy można wyświetlić klikając zakładkę "Legenda" w lewym panelu mapy. Wyświetlane są tam wyłącznie symbole legendy warstw włączonych i widocznych w danej skali.

Innym sposobem wyświetlenia legendy jest rozwinięcie wybranej gałęzi drzewa warstw. Na jej najniższym poziomie wyświetlane są oznaczenia legendy danej warstwy. Oznaczenia te wyświetlają się niezależnie od tego czy dana warstwa jest włączona czy niewidoczna.

Ostatni sposób to kliknięcie przycisku Rozwiń inf. o wszystkich warstwach znajdujęcego się u góry lewego panelu mapy. Wyświetlona zostanie całość informacji (w tym legendy) o wszystkich warstwach, także tych wyłączonych lub w danej chwili niewyświetlanych.

Wyszukiwanie ulic/adresów

Formatkę wyszukiwania ulic/adresów uruchamiamy klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Ulice, miejsca, adresy lub na dole lewego panelu na zakładkę "Ulice, miejsca, adresy"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka "Wyszukiwanie adresów".

W "Mapie podstawowej" formatka wyszukiwania ulic/adresów wyświetla się domyślnie na obszarze mapy. Można ją przesuwać na dowolne miejsce mapy lub powiększyć/zmniejszyć chwytając kursorem myszy jej dolną lub prawą krawędź.

Formatka wyszukiwania ulic/adresów

Po wpisaniu fragmentu nazwy (minimum trzech liter ale nie cechy "ul.") powinniśmy otrzymać w podpowiedzi wszystkie ulice spełniające zadany warunek.
Formatka wyszukiwania ulic/adresów - lista podpowiedzi

Wybór szukanej wyświetla także listę numerów adresowych należących do tej ulicy.
Formatka wyszukiwania ulic/adresów - lista adresów

Kliknięcie na wybrany punkt adresowy wyświetli odpowiedni obszar mapy ze zidentyfikowanym adresem (by zawęzić/ujednoznacznić listę adresów można wpisać odpowiedni numer w polu "Adresy" i kliknąć "Szukaj").

Najechanie myszą na któryś z punktów adresowych listy wyszukiwania podświetli nam ten punkt na na mapie w czasie gdy kursor myszy będzie się utrzymywał nad wybranym elementem listy adresowej.

Formatka wyszukiwania wyświetlaną na obszarze mapy można zwinąć do lewego panelu mapy klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego. Formatkę przesuniętą do lewego panelu można rozwinąć na mapę klikając przycisk Ikona oddokowania modułu funkcyjnego.

Wyszukiwanie działek

Formatkę wyszukiwania działek uruchamiamy klikając na pasek Działki - wyszukiwanie znajdujący się na dole lewego panelu mapy.

Formatka wyszukiwania działek

Wybieramy kolejno: obręb geodezyjny, arkusz, numer działki.
Klikamy przycisk Szukaj.
Wyświetli się jedna pozycja na liście wyników (lub więcej, jeśli wynikiem wyszukiwania jest grupa działek np. kiedy szukamy wszystkich działek arkusza).
Jednocześnie mapa przyliży się do działki. Możemy też przybliżyć się do wybranej działki (arkusza, obrębu) klikając ikonę przybliżania Ikona - Przybliż do działki

Działki można identyfikować bezpośrednio na mapie myszką (po uprzednim kliknięciu ikony identyfikacji Ikona - Identyfikacja na górnym pasku menu aplikacji mapowej). Formatka identyfikacji wyświetli także dane o typie własności.

Mechanizm wyszukiwania wyróżnia wyszukaną działkę żółtą obwódką, która po kilku sekundach automatycznie znika (i nie zawsze jest widoczny na tle koloru własności działki).
Działkę można jednak na mapie wyróżnić: chwilowo po najechaniu nań myszą na liście wyszukanych wyników lub trwale poprzez jej selekcję (ikona Ikona - Selekcja dodawanie na liście wyników wyszukania).

Wyszukiwanie obiektów użyteczności publicznej (POI)

Formatkę wyszukiwania POI uruchamiamy w "Mapie podstawowej", klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Obiekty użyteczności publicznej (POI) lub na dole lewego panelu na zakładkę "Obiekty użyteczności publicznej (POI)"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka "Obiekty użyteczności publicznej (POI)".

Formatka wyszukiwania POI

Z rozwijalnej listy możemy wybrać kategorię obiektów (nie jest to konieczne), zaś w polu tekstowym wpisujemy szukana frazę (np. nazwę obiektu lub jego adres).
Klikamy przycisk Szukaj.
Na liście wyników wyświetli się jedna grupa obiektów (gdy wyszukiwanie zawężono do konkretnej kategorii) lub więcej (jeśli nie wybrano kategorii). Aby wyświetlić obiekty danej grupy należy kliknąć w belkę z nazwą grupy.

Kliknięcie na wybrany obiekt wyświetli odpowiedni obszar mapy ze zidentyfikowanym punktem POI.

Najechanie myszą na któryś z punktów POI listy wyszukiwania podświetli nam ten punkt na na mapie w czasie gdy kursor myszy będzie się utrzymywał nad wybranym elementem listy obiektów.

Wyszukiwanie oraz identyfikacja miejscowych planów zagospodarowania

Moduł wyszukiwania MPZP

Moduł wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie MPZP po: fragmencie nazwy planu, numerze uchwały, adresie, działce geodezyjnej lub numerze porządkowym planu. Można też zawężać wyszukiwanie do wybranych kategorii planu lub czasu jego uchwalenia (z dokładnością do dnia, miesiąca, roku).

Niżej formatka wyszukiwania w domyślnej zwiniętej formie (każde pole wyboru można rozwinąć strzałką).

Formatka wyszukiwania MPZP

Niżej widok formatki po rozwinięciu wszystkich pól wyszukiwania.

Formatka wyszukiwania MPZP

Formatkę wyszukiwania można: rozwinąć na obszar mapy klikając Ikona powiększenia modułu funkcyjnego, zminimalizować do samego nagłówka klikając ikonę Ikona minimalizacji (formatka pozostanie wówczas łatwo dostępna na obszarze mapy ale nie będzie zasłaniała jej treści). Możemy też ponownie zwinąć ją do lewego panelu mapy klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego .

By przybliżyć się do obszaru wybranego planu należy kliknąć na odpowiednią pozycję na liście wyszukiwanych planów.
By wyświetlić rysunek planu należy kliknąć ikonę Pokaż/ukryj rysunek (Pokaż/ukryj rysunek). Pojawi się formatka pozwalająca na wybór rysunku planu ("Rysunek" - wyświetli tylko rysunek planu, "Legenda" wyświetli na tle mapy wyciętą legendę planu, "Oryginał" wyświetli całość mapy rysunku planu - ze wszystkimi godłami mapy, pieczątkami itd.)
Przed przeglądaniem rysunku MPZP zdecydowanie zalecamy wyłączenie warstwy "Obszary planów" (na lewym panelu mapy).

Informacje i narzędzia do wyświetlania miejscowych planów zagospodarowania dostępne są też po ich bezpośrednim wskazaniu na mapie (identyfikacji).

Formatka identyfikacji MPZP

Opis narzędzi dostępnych po identyfikacji planu miejscowego

Ikona przybliżania - Przybliżenie do obszaru planu

Ikona - informacje dodatkowe - Informacje szczegółowe o planie i jego procedowaniu

Ikona odwołania do tekstu - Tekst planu (odnośnik)

Ikona - raport - Raport

Ikona - selekcja - Selekcja obszaru planu

Ikona - usuwanie selekcji - Usunięcie selekcji planu

Ikona - rastry - Wyświetlanie/wyłączenie rysunków planu

Identyfikacja

Po kliknięciu na identyfikowany obiekt (nie wszystkie warstwy są identyfikowalne) wyświetli się uproszczona formatka ze wszystkimi obiektami możliwymi do identyfikacji w danym punkcie.
Jak na przykładzie niżej.

Uproszczona formatka identyfikacji

Kliknięcie na wybrany obiekt z formatki pozwala wyświetlić pełną informacje o identyfikowanym obiekcie. Np. (jak na poniższym przykładzie) szczegółowe dane o ułatwieniach dla niepełnosprawnych.

Rozwinięta formatka identyfikacji

W przypadku braku identyfikowalnego obiektu w punkcie kliknięcia, wyświetli się stosowny "dymek".

Druk oraz eksport wybranych fragmentów map

Druk mapy

Druk mapy jest możliwy po klikniąciu ikony Ikona druku "Drukuj" lub wybraniu z menu mapy "Plik" > "Drukuj".

Wydrukowana mapa będzie uwzględniach wszystkie dokonane przez użytkownika wybory warstw, skalę, obszar mapy oraz selekcje i szkice.
Po klikniąciu ikony "Drukuj" pojawi się okno podglądu i wyboru ustawień druku. By okno podglądu mogło się wyświetlić konieczne jest odblokowania w używanej przeglądarce wyskakujących okien dla domeny gis.um.wroc.pl, w przeciwnym razie wydruk mapy nie będzie możliwy.

Formatka ustawień druku

W oknie podglądu możemy zdefiniować:
- rozmiar wydruku (A4 lub A3),
- orientację wydruku (pionowa lub pozioma) - orientacja ta musi być też zgodna z orientacją ustawioną w drukarce (ustawienia drukarki są zawsze ważniejsze od ustawień aplikacji!),
- jakości wydruku (96, 150 i 200 dpi) - im większa ilość dpi tym lepsza jakość, i dłuższy czas generowania druku,
- rodzaju druku: na drukarkę lub do pliku (pdf, docx, doc, odt).

Wybór druku do pliku pozwala na dodanie do mapy (lub nie): legendy, strzałki północy i współrzędnych naroży.

Przy każdym rodzaju wydruku można doń dodać własne uwagi wpisując je w oknie "Miejsce na twoje uwagi".

Ustawienia druku akceptujemy przyciskiem "Zastosuj",
Cały czas mamy także (na mapie podglądu wydruku) możliwość zmiany skali i obszaru mapy do wydruku.

Przyciskiem "Drukuj..." rozpoczynamy druk, pojawi się jeszcze okno ustawień drukarki, które to ustawienia możemy np. uzgodnić z wybranymi ustawieniami aplikacji mapowej.

Eksport mapy

Istnieje możliwość wyeksportowania wybranego fragmentu mapy do zgeoreferowanych plików graficznych (png, jpg) lub do zgeoreferowanego pliku pdf (eksport do zwykłego pliku pdf można wykonać funkcją wydruku).
W tym celu należy kliknąć ikonę Ikona eksportu mapy
Pojawi się formatka, jak niżej, za pomocą której wybieramy format eksportu.

Formatka eksportu mapy

Efektem eksportu będzie, plik png lub jpg i osobny plik georeferencji, całość spakowana zip-em.
W przypadku pdf-a (Geospatial PDF) georeferencja jest zawarta w samym pliku.

(Pliki georeferencji są istotne tylko dla osób używających systemy gisowe).

By wygenerować odnośnik do wybranego widoku mapy należy klinkąć ikonę Ikona generowania odnośnika "Link do aplikacji". Na wywołanej formatce pojawi odnośnik, który może być, po jego zaznaczeniu, skopiowany i wklejony: do maila, na stronę interntową itp.

Odnośnik zapisuje nie tylko wybrany obszar mapy i wykonane szkice ale także całość wybranego układ warstw.

Formatka odnośnika do mapy

Dodawanie zewnętrznych serwisów mapowych (WMS)

Aplikacja umożliwia dodawanie zewnętrznych serwisów mapowych, udostępnianych przez inne instytucje za pomocą usługi WMS. Tak dodane warstwy wyświetlą się jako kolejny serwis konkretnej mapy tematycznej (np. "Mapy Podstawowej"), pojawią się też na drzewie warstw mapy.

W tym celu należy kliknąć na ikonę Ikona dodawania serwisów WMS paska menu mapy, pojawi się poniższa formatka.

Formatka dodawania serwisów mapowych udostępnionych w formie usług WMS

Widoczne na formatce serwisy są publikowane przez różne, niezależne od SIP Wrocławia, instytucje państwowe i samorządowe, np. Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (mapa zasadnicza), Powiat Wrocławski - WroSIP (Mapa Ewidencyjna), itp.
Domyślny widok formatki prezentuje predefiniowaną listę usług WMS, możliwe jest jednak dodanie usługi spoza tej listy (jeli tylko znamy jej adres).
Po kliknięciu na zakładkę "Dodaj nowy serwis" pojawi się odpowiednie pole.

Formatka dodawania serwisów mapowych udostępnionych w formie usług WMS

Po wybraniu lub wpisaniu serwisu WMS klikamy przycisk "Połącz", wyświetli się formatka konfiguracji serwisu WMS z jego pełną nazwą (możemy ustawić w niej też kolejność wyświetlania warstw i przeźroczystość całego serwisu).
Możemy także zobaczyć podgląd wybranego serwisu WMS klikając na stosowną zakładkę.

Formatka konfigurowania serwisów mapowych WMS

Kliknięcie przycisku "Dodaj" wyświetla WMS-a i dodaje go do drzewa warstw na lewym panelu mapy.

Niektóre WMS-y mogą być udostępniane w odwzorowaniu odmiennym od tego w którym prezentujemy nasze mapy (czyli w PUWG 2000), w efekcie mogą się one wyświetlać nieco zniekształcone lub przesunięte. Uzgodnienie ich odwzorowań dokonuje się za pomocą formatki dostępnej po kliknięciu "Odwzorowanie" Ikona odwzorowań (menu "Ustawienia").

W celu usunięcia uprzednio dodanego WMS-a z mapy i drzewa warstw należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie serwisu WMS w drzewie warstw. Pojawi się niewielka formatka w której należy kliknąć ikonę usuń.

Formatka konfigurowania serwisów mapowych WMS

Pomiary: współrzędnych, odległości, powierzchni

Pomiar współrzędnych

Pomiar współrzędnych aktywujemy klikając ikonę Ikona pomiaru współrzędnych "Mierz współrzędne" na pasku ikon aplikacji mapowej.
Po kliknięciu na wybrany punkt mapy otwiera się formatka ze współrzędnymi punktu, w obowiązującym w Polsce odwzorowaniu geodezyjnym PUWG 2000 strefa 6. Na rozwijalnej liście dostępne są też trzy inne odwzorowania, w tym WGS 1984 Web Mercator Auxilary Sphere używane w większości globalnych map internetowych np: Open Street Map, Bing Map, Google Map, itp.

Pomiar odległości

Pomiar odległości aktywujemy klikając ikonę Ikona pomiaru odległości "Mierz odległość" na pasku ikon aplikacji mapowej. Następnie należy kliknąć na punkt początkowy pomiaru, a potem dwukrotnie kliknąć na punkt końcowy.
Zmierzona odległość pojawi się nam na formatce "Szkicowanie" (na lewym panelu mapy) oraz na mapie w połowie mierzonego odcinka (łamanej).

Usunięcie z mapy mierzonego odcinka (łamanej) dokonujemy klikając w formatce "Szkicowanie" na ikonę Ikona usuń obiekt "Usuń obiekt" przy obiekcie typu polyline.
Wartości pomiarów można też wyłączać (i włączać) odznaczając odpowiadające im znaczniki.

Można też zmieniać kolory, grubość rysunku i czcionek pomiaru wywołując stosowną formatkę ikoną Ikona wyboru symbolu Modyfikację rysunku pomiaru dokonuje się takimi samymi mechanizmami co edycję szkicu
Podobnie można zmieniać położenie napisów z wynikami pomiarów.

Pomiar powierzchni

Pomiar odległości aktywujemy klikając ikonę Ikona pomiaru powierzchni "Mierz powierzchnię" na pasku ikon aplikacji mapowej. Na lewym panelu mapy wyświetli się formatka "Szkicowanie".
Pomiar powierzchni jest dokonywany w sposób analogiczny jak pomiar odległości

Szkice użytkowników

Narzędzia szkicowania umożliwiają rysowanie na mapie: punktów, prostych, łamanych, wielokątów, powierzchni nieregularnych oraz wstawianie napisów.

Dostęp do funkcji szkicowania jest możliwy po kliknięciu ikony szkicowania Ikona szkicowania znajdującej się na pasku ikony mapy.

Panel szkicowania

(Poszczególne narzędzia szkicowania można też uruchamiać klikając odpowiednie elementy podmenu "Szkicowanie" ale nie zalecamy tego sposobu).

Export, import szkicu.

Istnieje możliwość wyeksportowania (i zapisania) wykonanych szkiców do formatów GML i KML oraz iportu uprzednio zapisanych w tych formatach szkiców do naszych map.
Operacje te możemy wykonać za pomocą odpowiednich funkcji panelu szkicowania.
W ten sposób możemy też przenosić szice pomiędzy poszczególnymi mapami SIP Wrocławia.

Inną formą zapisu wyników szkicowania może być mechanizm generowania odnośników do mapy

Funkcje dostępne na liście naszkicowanych obiektów

Lista szkiców

Selekcja

Selekcja to forma wyboru jednego lub więcej obiektów z mapy np. działek. Selekcja tym się różni od szkicu, że wskazujemy aplikacji obiekt/obiekty, które są następnie przez aplikację wyróżnione. Nie musimy więc obrysowywać obiektu/obiektów za pomocą szkicowania (takie obrysowanie nigdy nie będzie idealnie dokładne). Możemy też wykonywać pewne operacje na wyselekcjonowanych obiektach np. tworzyć dotyczące tych obiektów raporty (zestawienia).

Selekcja obiektów na mapie jest możliwa wyłącznie na warstwie: włączonej, widocznej w danej skali i aktywnej.

W danym momencie aktywna może być tylko jedna warstwa. Nazwa warstwy aktualnie aktywnej wyświetla się na półprzeźroczystym pasku u dołu mapy.
W celu zmiany warstwy aktywnej należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwie warstwy wyświetlanej na drzewie warstw (lewy panel mapy). Po wyświetleniu się poniższej formatki
Zmiana aktywnej warstwy
klikamy na "Zmiana aktywnej warstwy".

Wywoływanie formatki "Selekcja, analizy"

Najwygodniejszym sposobem dostępu do narzędzi selekcji jest wywołanie odpowiedniej formatki, zbiera ona wszystkie funkcje selekcji.
W tym celu klikamy ikonę Ikona Selekcja, analizy lub z menu mapy "Selekcja" > "Selekcje, analizy", a po wyświetleniu formatki klikamy zakładkę "Zaawansowane".
(Na poniższym przykładzie zaszarzone zostały funkcje dotyczące specyficznych rodzajów selekcji - selekcji wg. atrybutów oraz selekcji międzywarstwowej).

Formatka - Selekcje, analizy

Tryby selekcji

Ikona nowa selekcja Nowa selekcja (kolejna selekcja usuwa poprzednią).

Ikona dodaj do selekcji Dodaj do selekcji (kolejna selekcja jest dodawana do poprzedniej)

Ikona usuń z selekcji Usuń z selekcji (kolejna selekcja odejmuje wskazany nią obiekt z istniejącej selekcji).

Ikona część wspólna Część wspólna selekcji.

Rysowanie obszaru selekcji

Narzędzia rysowania obszaru selekcji umożliwiają dokonanie wyboru interesujących nas obiektów różnymi metodami. Najcześciej używane jest (włączona domyślnie) selekcja prostokątem.

Ikona selekcji prostokątem Selekcja prostokątem - kliknięciem definiujemy róg prostokąta obszaru selekcji, następnie (trzymając wciśnięty klawisz myszy) "rysujemy" jego przekątną.

Ikona selekcji linią Selekcja linią i łamaną - pierwsze kliknięcie definuje początek linii, każde następne kolejny węzeł łamanej, podwójne kliknięcie kończy selekcję. Pomiędzy kliknięciami nie należy trzymać wciśniętego klawisza myszy.

Ikona selekcji wielokątem Selekcja wielokątem - pierwsze kliknięcie definuje pierwszy róg wielokąta, każde następne kolejny róg, podwójne kliknięcie kończy selekcję, wielokąt zostanie dopełniony automatycznie. Pomiędzy kliknięciami nie należy trzymać wciśniętego klawisza myszy.

Ikona selekcji okręgiem Selekcja okręgiem - pierwsze klinięcie definiuje środek okręgu, a drugie długość promienia tego okręgu.

Ikona selekcji punktem Selekcja punktem.

Ikona selekcji obszarem mapy Selekcja aktualnym (widocznym na ekranie) obszarem mapy.

Ikona selekcji szkicem Selekcja szkicem. Więcej o szkicowaniu

Ikona usuwania z selekcji Usuwanie z selekcji - usuwa z uprzednio dokonanej selekcji te obiekty które zostały objęte nowym obszarem selekcji.

Uwagi

Maksymalna liczbą wyselekcjonowanych obiektów - 1000, system nie zwróci informacji o większej ilości. Wyniki selekcji na dużej ilości danych mogą przychodzić z opóźnieniem.

Raporty z wyników selekcji

Po dokonaniu selekcji jednego lub więcej obiektów możemy je zobaczyć w formie uporządkowanej listy jak na przykładzie poniżej.
Na początku listy znajduje się podsumowanie, prezentujące m.in. liczbę obiektów podległych selekcji.

Formatka - Wyniki selekcji

Niżej widok przykładowej selekcji działek, na mapie.

Formatka - Wyniki selekcji

Dla pojedyńczego obiektu lub (co ważniejsze) dla wszystkich obiektów selekcji można wygenerować raport z selekcji, z możliwością jego wyeksportowania do kilku formatów.
Raporty generujemy ikoną Ikona - Raport podstawowy. Raport dla wszystkich obiektów selekcji generujemy ze wspomnianego podsumowania znajdującego się nad listą wyselekcjonowanych obiektów.


Przykład takiego raportu na rysunku poniżej.

Raport podstawowy - przykład

Selekcja obiektów według wartości atrybutu

Istnieje możliwość wykonania selekcji obiektów wg. wartości ich atrybutów.
Przykładowo możliwe jest wykonanie selekcji terenów miejscowych planów sklasyfikowanych jako "usługi" (wg. klasyfikacji uproszczonej).

W tym celu po uruchomieniu mapy "Plany miejscowe" i wyłączeniu serwisu "Warstwy planów" należy uruchomić narzędzie "Selekcja, analizy" > "Zaawansowane".

Następnie w polach wyboru wybieramy:
Serwis > "Warstwy planów";
Warstwa > "Tereny - uproszczona klasyfikacja";
Pole > "Uproszczona klasyfikacja przeznaczenia";
gdzie > "="
i wpisujemy dokładną nazwę typu terenu (najlepiej kopiując z legendy warstwy) np. "usługi".

Widok formatki selekcji atrybutów

Narzędzie wyświetli listę terenów oznaczonych jako usługi oraz dokona ich jednoczesnej selekcji na mapie.

Istnieje możliwość sumowania warunków selekcji przyciskiem "Dodaj warunek".

Selekcja międzywarstwowa

Selekcja międzywarstwowa (dokonywana jedną warstwą przestrzenną na innej warstwie przestrzennej) jest możliwa jedynie w ramach jednego serwisu mapowego (nazwy serwisów mapowych są wyróżnione na drzewie warstw pogrubieniem).