Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
28 Czerw 2018

Udostępniamy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy dwie kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu terenowe urządzenia sportowe oraz kryte urządzenia sportowe »
25 Czerw 2018

Publikujemy ortofotomapy (dla fragmentu miasta) z 2015 i 2017 roku, pozyskane z GUGiK

Mapa Ortofotomapy » została rozbudowana o dane pozyskane z GUGiK:

 • Ortofotomapa z roku 2017:
 • Obejmuje swoim zasięgiem południowe i wschodnie obrzeża Wrocławia oraz gmin sąsiednich. Została wykonana przez MGGP Aero Sp. z o.o., na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2017 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rozdzielczość terenowa to 10 cm, maksymalny błąd średni położenia punktu na ortofotomapie wynosi 30 cm, układ współrzędnych 2000.

 • Ortofotomapa z roku 2015:
 • Obejmuje swoim zasięgiem pólnocny i centralny obszar Wrocławia oraz gmin sąsiednich. Została wykonana na potrzeby projektu LPIS, przez OPEGIEKA Elbląg, na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2015 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rozdzielczość terenowa to 50 cm, układ współrzędnych 2000.


  16 Maj 2018

  Fotografie pomników przyrody

  Pomniki przyrody na Mapie przyrodniczej » zostały uzupełnione o fotografie.
  Pomnik przyrody należy zidentyfikować za pomocą narzędzia Ikona - Identyfikacja, a następnie kliknąć w miniaturę zdjęcia - zostanie otwarte na nowej karcie przeglądarki, w pełnej rozdzielczości.

  Formatka identyfikacji


  18 Kwie 2018

  Publikujemy mapę Edukacja

  Mapa Edukacja » prezentuje prezentuje informacje o placówkach edukacyjnych na terenie Miasta:

 • przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto, niepubliczne
 • granice obwodów szkół podstawowych
  - do roku szkolnego 2016/2017
  - od roku szkolnego 2017/2018
  - od roku szkolnego 2018/2019
 • gimnazja publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • licea publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • technika publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • zasadnicze szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • inne szkoły ponadgimnazjalne, policealne
 • pozostałe placówki (młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno- pedagogiczne)

 • 24 Sty 2018

  Aktualizacja mapy demograficznej

  "Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2017.
  Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


  23 Sty 2018

  Studium 2018

  W dniu 11 stycznia 2018 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Uchwała nr L/1177/18 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z nowym Studium można zapoznać się na stronie BIP » i na stronie geoportalu Wrocławia ».

  Wyświetlane na interaktywnej mapie Studium 2018 » karty jednostek urbanistycznych są rozszerzone o możliwość rozwinięcia ich fragmentów i odkrycia ich miejsca w tekście dokumentu.


  2 Paź 2017

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu nowego Studium Wrocławia

  Biuro Rozwoju Wrocławia zaprasza do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz do otwartych dyskusji na jego temat.

  Od 2 października rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października i będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta, a także do złożenia swojej uwagi. Projekt udostępniany jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury. Ponadto, 11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, odbędą się dyskusje publiczne. Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność, drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura. Uwagi można składać od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli od 2 października, aż do 22 listopada 2017 r.

  Mapa Projekt Studium 2017 »


  7 Wrze 2017

  Udostępniamy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

  Opublikowaliśmy dwie kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu pomoc społeczna oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania »
  9 Maj 2017

  Wrocław odstąpił od realizacji umowy na ortofotomapę

  Z uwagi na, wynikające z braku wymaganych warunków atmosferycznych, opóźnienie w wykonaniu nalotów, Gmina odstąpiła od wykonania umowy na ortofotomapę »
  Zgodnie z specyfikacją przetargu naloty winny być wykonane do 15 kwietnia 2017.

  W opinii zamawiającego, wykonanie ortofotomapy o, określonych w SIWZ, wysokich parametrach technicznych, w okresie silnego rozwoju wegetacji roślin nie leży w interesie publicznym.

  Zamawiający nie wyklucza możliwości rozpisania nowego przetargu na ortofotomapę, na nowych warunkach.


  5 Maj 2017

  Publikujemy mapę Gminnej Ewidencji Zabytków

  Opublikowana mapa prezentuje, poprzez funkcje identyfikacji obiektów, szczegółowe informacje o obiektach zabytkowych oraz ich zdjęcia.
  Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków »